Informacje prawne

Polskie Stowarzyszenie Poligraferow zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 31.01.2014 roku. Numer KRS: 0000496466. Rejestracja została dokonana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Sygnatura akt WA.XIII NS-REJ.KRS/58711/13/42.
Stowarzyszenie działa na podstawie statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie PSP.

Do pobrania

Polskie Stowarzyszenie Poligraferów